53
PICTO_1.gif

Hello Hey Yo

PICTO-3.gif
PICTO-3_1.gif
Typographie
PICTO.gif

Expérimentation typographique sur Procreate et Adobe Fresco.
Une inspiration by @nebenzu.

PICTO.gif
PICTO-2_1.gif